Plans d’igualtat: abast i obligatorietat legal

Què és un pla d’igualtat?

La igualtat és un valor jurídic fonamental dels drets humans. La seva realització social suposa l’absència de qualsevol discriminació de cap subjecte sotmès al dret. La igualtat d’oportunitats entre dones i homes constitueix la garantia que ambdòs gèneres puguin participar i accedir als recursos, en condicions d’igualtat, en l’àmbit laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense que actituds i estereotips sexistes en limitin les possibilitats.

D’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, el pla d’igualtat és un “conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, que tendeixen a assolir en una organització la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar tot tipus de discriminació per raó de sexe, amb l’establiment dels objectius concrets a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, i els sistemes de seguiment i avaluació dels objectius fixats”.

Abast d’un pla d’igualtat

El pla d’igualtat contempla, de forma transversal, els diferents àmbits de l’organització i el conjunt de les persones que en formen part.

Ha de tractar les següents matèries: accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

Obligatorietat

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització. La fòrmula per articular aquest conjunt de mesures és el que anomenem Pla d’igualtat. Les empreses tenen l’obligació d’elaborar i aplicar d’un pla d’igualtat en els casos següents:

1-Si tenen més de 250 persones en plantilla.

2-Si hi estan obligades pel seu propi conveni col•lectiu.

3-Quan l’autoritat laboral, previ procediment sancionador, hagi acordat la substitució de la sanció per la implantació d’un pla d’igualtat.

Per a la resta d’empreses, la implantació de plans d’igualtat és voluntària, també prèvia consulta a la representació legal de les persones treballadores.

Beneficis

Implantar un Pla d’igualtat a la organització permet complir amb la obligatorietat legal d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, però, a més a més, te avantatges addicionals:

a) Millora la imatge: una cultura empresarial compromesa amb la igualtat d’oportunitats millora les percepcions que l’entorn té de l’empresa. Esdevé un valor afegit que atrau el talent i motiva i fidelitza les persones treballadores.

b) Incrementa el compromís amb l’empresa: les polítiques d’igualtat empresarials milloren la satisfacció de les persones i potencien el sentiment de pertinença a l’organització.

c) Estableix protocols d’actuació per detectar, contrastar i abordar situacions especialment delicades, com les de assetjament sexual o assetjament per raó de sexe.

Com us podem ajudar

Mgroup assessora, dissenya i gestiona polítiques d’igualtat, prestant-vos l’assistència tècnica que preciseu per elaborar i actualitzar el vostre Pla d’igualtat:

• Establiment de diagnòstics de situació
• Disseny i elaboració de Plans d’Igualtat entre dones i homes
• Disseny i implantació de protocols de prevenció i protocols d’actuació per assetjament laboral i sexista
• Plans de formació interna en igualtat entre dones i homes
• Manuals didàctics, Comunicació i màrqueting no sexista
• Plans de conciliació de vida laboral i familiar
• Facilitació d’assessoria Jurídica i Psicològica per a dones

Més informació: info@mgroup.es

Comparteix aquest contingut:

Alimentació, Blog, Metall / Equipaments industrials, Químic / Farma / Mèdic, Sectors